Předpis úplaty za vzdělání pro rok 2022/ 2023

Uvedené ceny jsou za pololetí a školní rok

Stupeň a zaměření studia               Týdenní hodinová dotace            Úplata za vzdělání na rok

HO- Přípravka

Malovaná písnička, Hudebníčci + sboreček, Muzikáři + sboreček             

                                                         2 kolektivní lekce týdně          1100 ,- kč pololetí  2200,- kč na šk.  rok

HO- Individuální přípravné studium a ročníky základního studia I. a II. stupně

                                                         1 individulání lekce týdně       1400,- kč pololetí  2800,- kč na šk. rok

                                                                    (+ 1 -3 kolektivní lekce týdně)

HO- Kolektivní hudební praxe bez individuální výuky (dechový orchestr, sbor) (DO možné pouze od 2. roč. II. stupně.)

Možnost pouze od 2. roč. II. stupně                                                          250,- kč pololetí   500,- kč na šk. rok

HO- Hra na druhý nástroj                         1 individuální lekce týdně        700,- kč pololetí  1400,- kč na šk. rok

VO- Přípravka výtvarná                            2 kolektivní lekce týdně       1100,- kč pololetí   2200,- kč na šk. rok

VO- Základní studium I. a II. stupně         3 kolektivní lekce týdně       1100,- kč pololetí   2200,- kč na šk. rok

TO- Přípravka taneční od 5 let                 2 kolektivní lekce týdně      1000,- kč pololetí  2000,- kč na šk. rok

TO- Základní studium I. a II. stupně         2- 3 kolektivní lekce týdně   1100,- kč pololetí   2200,- kč na šk. rok

LDO- Přípravné studium od 5- 6 let       2 kolektivní lekce týdně     1000,- kč pololetí  2000,- kč na šk.rok

LDO- Základní  studium od 7 let            2 kolektivní lekce týdně    1000,- kč pololetí  2000,- kč na šk. rok

LDO- Základní studium od 14 let            2 kolektivní lekce týdně     1000,- kč pololetí 2000,- kč na šk. rok


Vyučovací lekce = vyučovací hodina má 45 minut.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuty:

 • náklady na energie (tepelné i světelné, vodné, stočné)
 • pojištění
 • ladění klavírů
 • opravy hudebních nástrojů
 • půjčování hudebních nástrojů
 • nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun, plátků apod.
 • nákup výtvarných potřeb, spotřeba energie vypalovací keramické pece
 • pořizování nových kostýmů do tanečního oboru
 • vybavování tříd (nábytek, elektronika, ...)
 • doplňování didaktických pomůcek, kopírování

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a 2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitelka školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitelka školy informuje zřizovatele.

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

Slevy:

• Již neposkytujeme slevu na další obor či další studijní zaměření (dříve třetí platba na rodinu). Sleva je pouze na druhý nástroj.

• Poskytujeme tzv. "rodinnou" slevu. Třetí a další dítě z jedné rodiny, jehož sourozenci jsou v aktuálním školním roce žáky ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, má 50% slevu na jím navštěvované studijní zaměření či obor.

• V případě dlouhodobé nemoci (1 měsíc a déle), lze na základě potvrzení lékaře a písemné žádosti rodičů požádat o vrácení školného za odpovídající dobu, nebo poskytnout slevu na další pololetí.

Případné přiznání slevy ze sociálních důvodů se řídí platnou směrnicí.

 • Rodině, která se nachází v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb. v platném

znění, bude úplata snížena za vzdělávání o 100%, pokud sociálně zdravotní odbor příslušné obce neposkytl příspěvek rodině v celkové výši úplaty za vzdělávání. Rodině, která se nenachází v hmotné nouzi, ale které příslušný úřad práce poskytuje v rámci státní sociální podpory sociální příplatek, bude úplata za vzdělávání na základě žádosti snížena o 50%.

 • Žádost je třeba doložit oznámením o přiznání sociálního příplatku. V případě, že v průběhu školního roku dojde ke zrušení přiznání sociálního příplatku, je rodič povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ředitelství školy. Od následujícího pololetí nebude snížení úplaty za vzdělávání přiznáno.

Ředitelka školy má možnost ve zcela výjimečných případech snížit nebo prominout

úplatu za vzdělávání i v dalších případech, např. náhlé zhoršení sociálních poměrů rodiny,

souběh několika nepříznivých faktorů, které nelze postihnout výše uvedenými důvody pro

snížení nebo prominutí úplaty apod.

 • Pro snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání je nutno podat písemnou žádost, která platí pro příslušný školní rok.
 • Snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání bude přiznáno na základě rozhodnutí ředitelky školy.
 • Na snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání není právní nárok.

Eva Matoušková

ředitelka ZUŠ A. M. Buxton, Úpice